تاریخچه

شادتکس بعنـوان یـک شـرکت دوسـتدار طبیعـت در زمینـه تصفیـه ضایعـات گازهـای صنعتـی، تصفیـه هـوا و بخـارات روغنـی، بـا شـعار ” علـم و تکنولـوژی در خدمـت…