تصفیه دود استنتر

نمایش تصفیه دود استنتر – بعد از خاموش کردن دستگاه تصفیه دود ملاحظه میکنید که چه میزان دود از دودکش اصلی خارج میشود که هنگام کار دستگاه تصفیه عملاً هیچ دودی ملاحظه نمی شود.