تصفیه هوای اماکن مسکونی وعمومی که ازسیستم تهویه مرکزی استفاده میکنند

تصفیه هوای اماکن مسکونی وعمومی که ازسیستم تهویه مرکزی استفاده میکنند

این مدل دستگاه تصفیه شرکت که بصورت حرفه ای برای تصفیه هوای اماکن عمومی و مسکونی که از سیستم تهویه مرکزی استفاده میکنند طراحی گردیده و با استفاده از فیلترفلزی، فیلترالکترواستاتیک، فیلترکاتالیست سرد و فیلتر کربنی اقدام به تصفیه و استاندار سازی هوای در حال گردش می نماید.