تاریخچه

شادتکس بعنـوان یـک شـرکت دوسـتدار طبیعـت در زمینـه تصفیـه ضایعـات گازهـای صنعتـی، تصفیـه هـوا و بخـارات روغنـی، بـا شـعار ” علـم و تکنولـوژی در خدمـت طبیعـت ” فعالیت می کند. در قـرن 21 در حالـی کـه مـا از آسـودگی و آسایشـی کـه تکنولـوژی بـرای مـا ایجـاد نمـوده لـذت مـی بریـم، باعـث آلودگـی جـدی کـره خاکـی نیز شـده ایـم. پیشرفت بشر در صنعت و تکنولوژی بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی بسیار خطرناک و باعث از بین رفتن سلامت کره‌ی خاکی و به تبغ بشریت خواهد بود. حفـظ و نگهـداری محیـط زیسـت و توجـه بـه محیـط زندگـی یـک چالـش ضـروری و پیـش روی شادتکس است. محصـولات ایـن شـرکت با اسـتفاده از سیسـتم فیلترهای الکترواسـتاتیکی و با آخرین تکنولـوژی روز دنیـا در خدمـت مـردم و در راسـتای حفظ محیط زیسـت خدمـات رسـانی مـی نماینـد. ایـن سیسـتم هـا مـی توانـد بـرای هـوای خروجـی هواکـش رسـتوران هـا، هتـل هـا، دسـتگاههای ریسـندگی،ماشــین آلات تکمیــل پارچه (اســتنتر، چــاپ ، ترموســت و)…و تولیــد چـرم مصنوعـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. امروزه توجه به فضای زیستی و محیط زیست می تواند اهمیت بالایی داشته باشد چرا که زندگی آینده بشر خصوصا نسل‌های آتی به آن بستگی دارد. یکی از نتایج رعایت مسائل محیط زیست می تواند ایجاد فضای سالم از جمله هوای پاک باشد. سرطان و دیگر بیماری های عروقی ناشی از آلودگی های هواست. استفاده از فناوری های نوین برای زندگی بهتر بشر و ایجاد محیطی پاک و عاری از آلاینده ها از آرزوهای اخیر بشر بوده است. آلودگی زمین، آلودگی هوا و همچنین اثرات بسیار خطرناک از جمله بیماری های نوظهور ناشی از بی توجهی بشر به محیط زیست خود بوده و هست. برای دانستن بیشتر در مورد ما به بخش درباره ی ما بروید. در صفحه‌ی “تماس با ما” می توانید همیشه با ما در تماس باشید. برای دیدن سایت شاد و نمونه از این لینک وارد شوید.